نوع خبر 
 
 
برگزاری کارگاه سه روزه GCP در مزالعات کارآزمایی بالینی قلب و عروق در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 
دوشنبه 23 مهر 1397  13:6

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 29 دى 1398  18:6:33
تعداد بازديد از اين خبر : 974