سه شنبه 1 بهمن 1398      

نوع خبر 
 
 
برگزاری دویست و دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی و اخلاق در پژوهش در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 

به گزارش واحد روابط عمومی مرکز،دویست و دوازدهمین جلسه مشترک شورای پژوهشی و اخلاق در پژوهش با حضور دکتر نوحی رئیس مرکز ، دکتر ملکی معاون پژوهشی و دیگر اعضاء کمیته در سالن D مرکز برگزار شد.
در این جلسه دوازده طرح از مراکز تحقیقاتی زیر مطرح شد :
1- چهار طرح از مرکز تحقیقات اکوکاردیولوژی:
مقایسه یافته های اکوکاردیوگرافی پیشرفته با اکوکاردیوگرافی متداول دو بعدی در بیماران با تنگی شدید آئورت در ارتباط با فالوآپ پنج ساله بیماران
- بررسی و مقایسه روش های پیشرفته اکوکاردیوگرافی سه بعدی، نرم افزار heart model ، twist و strain imaging با روش متداول اکوکاردیوگرافی دوبعدی در بیماران سرطانی
- مقایسه global longitudinal strain بطن چپ در بیماران کاردیومیوپاتی هیپوکینتیک غیر دیلاته با بیماران کاردیومیوپاتی دیلاته
- ارزیابی شیوع  و ریسک فاکتورهای عوارض نورولوژیک در بیماران با اندوکاردیت عفونی در بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی تهران
2- دو طرح از گروه مرکز تحقیقات مداخلات قلبی و عروقی: 
- بررسی اثرات تزریق وریدی ویتامین C برای پیشگیری از contrast-induced nephropathy در بیمارانی که تحت آنژیوگرافی قرار می گیرند
- مقایسه اثر Catheter directed thrombolysis در مقابل انتی کواگولاسیون تنها در بیماران مراجعه کننده امبولی ریه Intermediate- High Risk- کارازمایی بالینی تصادفی
3- دو طرح از گروه داخلی قلب:
بررسی علل عدم ادامه دریافت  خدمات واحد نوتوانی در   مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
-  ارزیابی دانش مراقبین سلامت در خصوص تداخلات غذایی ودارویی وارفارین
4-یک طرح از مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی:
- طرح ملی بررسی شاخص های اخلاق در انتشار آثار پژوهشی مجلات علمی پژوهشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(زیر نظر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی)
5- دو طرح از گروه بیهوشی قلب:
- بررسی شیوع آنمی در بیماران قبل از عمل جراحی قلب در مرکز قلب شهید رجایی و نیاز به ترانسفیوژن خون در طی عمل با توجه به میزان هموگلوبین
- بررسی تاثیر داروی دکسمدتومیدین بر روی پیامدهای بالینی و عملکرد کلیوی پس از اعمال جراحی قلبی در بیمارستان شهید رجایی در سال ۱۳۹۶
6- یک طرح از گروه قلب اطفال:
- تدوین و آزمون مدل زیستی-روانشناختی تبیین کیفیت زندگی برای کودکان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی: مطالعه نقش عوامل عصبی-تکاملی و روانشناختی

در انتها چهار پایان نامه مطرح شد که به تصویب شورای پژوهشی رسید.
 
خبرنگار: پیام احمدی کاشانی
سه شنبه 29 آبان 1397  11:12

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 30 دى 1398  22:48:16
تعداد بازديد از اين خبر : 1347