سه شنبه 1 بهمن 1398      

جشن بازنشستگی آقای بابک بلاری کارشناس تصویربرداری
جشن بازنشستگی آقای بابک بلاری کارشناس تصویربرداری: عکس شماره 1 / 5
1
567 * 425 (253 KB) 
جشن بازنشستگی آقای بابک بلاری کارشناس تصویربرداری
جشن بازنشستگی آقای بابک بلاری کارشناس تصویربرداری: عکس شماره 2 / 5
2
567 * 425 (228 KB) 
جشن بازنشستگی آقای بابک بلاری کارشناس تصویربرداری
جشن بازنشستگی آقای بابک بلاری کارشناس تصویربرداری: عکس شماره 3 / 5
3
567 * 425 (231 KB) 
جشن بازنشستگی آقای بابک بلاری کارشناس تصویربرداری
جشن بازنشستگی آقای بابک بلاری کارشناس تصویربرداری: عکس شماره 4 / 5
4
567 * 425 (228 KB) 
جشن بازنشستگی آقای بابک بلاری کارشناس تصویربرداری
جشن بازنشستگی آقای بابک بلاری کارشناس تصویربرداری: عکس شماره 5 / 5
5
567 * 425 (211 KB) 
1