چهارشنبه 2 بهمن 1398      

جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 1 / 11
1
567 * 378 (75 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 2 / 11
2
567 * 378 (76 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 3 / 11
3
567 * 378 (80 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 4 / 11
4
567 * 705 (62 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 5 / 11
6
567 * 378 (64 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 6 / 11
7
567 * 852 (80 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 7 / 11
8
567 * 377 (61 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 8 / 11
9
567 * 377 (61 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 9 / 11
11
567 * 850 (71 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 10 / 11
12
567 * 625 (73 KB) 
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی
جلسه کمیته مورتالیتی 2-7-97 در مرکز قلب و عروق شهیدرجایی: عکس شماره 11 / 11
13
567 * 378 (72 KB) 
1