چهارشنبه 2 بهمن 1398      

منشور ایستادگی و خدمت صادقانه
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه: عکس شماره 1 / 12
1
567 * 793 (109 KB) 
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه: عکس شماره 2 / 12
2
567 * 807 (101 KB) 
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه: عکس شماره 3 / 12
3
567 * 791 (122 KB) 
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه: عکس شماره 4 / 12
4
567 * 792 (117 KB) 
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه: عکس شماره 5 / 12
5
567 * 790 (126 KB) 
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه: عکس شماره 6 / 12
6
567 * 797 (118 KB) 
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه: عکس شماره 7 / 12
7
567 * 795 (94 KB) 
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه: عکس شماره 8 / 12
8
567 * 844 (84 KB) 
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه: عکس شماره 9 / 12
9
567 * 793 (172 KB) 
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه: عکس شماره 10 / 12
10
567 * 843 (76 KB) 
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه: عکس شماره 11 / 12
11
567 * 797 (108 KB) 
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه
منشور ایستادگی و خدمت صادقانه: عکس شماره 12 / 12
12
567 * 795 (92 KB) 
1 2