سه شنبه 1 بهمن 1398      

بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 1 / 12
1
567 * 378 (65 KB) 
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 2 / 12
2
567 * 408 (63 KB) 
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 3 / 12
3
567 * 378 (63 KB) 
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 4 / 12
4
567 * 852 (93 KB) 
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 5 / 12
5
567 * 851 (119 KB) 
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 6 / 12
6
567 * 852 (104 KB) 
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 7 / 12
7
567 * 389 (70 KB) 
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 8 / 12
8
567 * 938 (119 KB) 
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 9 / 12
9
567 * 383 (55 KB) 
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 10 / 12
10
567 * 852 (125 KB) 
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 11 / 12
11
567 * 378 (67 KB) 
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی
بازدید دکتر قاسم جان بابای معاون محترم درمان وزارت بهداشت از مزکط قلب و عروق شهید رجایی: عکس شماره 12 / 12
12
567 * 757 (98 KB) 
1 2